Zawiadomienie

Łuków, dnia 14 grudnia 2018 r.
A.G.242/1/2018


Z A W I A D O M I E N I E
O unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.12.2018 r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zaawiającego.. Postępowanie prowadzone było w trybie art.1380 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Na podstawie art. 92     ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Łukowie zawiadamia co następuje:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 13.30 złożono dwie oferty:         

Nr oferty    Nazwa wykonawcy    Adres wykonawcy
1    Vendi Servis Sp. z o.o

JOL-MARK SP. Z o.o

P.P.H.U. Postęp Sp. z o.     ., ul. Traktorowa 126,
91-204 Łódź.
 z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice
o z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice
2    GOMI s.c. Zbigniew Górka, Katarzyna Górka,     ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa
    
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej.
                                            

                                    Dyrektor Domu
                                    /-/ Anna Andrzejuk

 

A.G. 242/1/2018
                                                                                                                                                                                                             INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Dom Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 14:05 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne
pn. „Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 100000.00 PLN brutto na jeden rok.
Łącznie wpłynęły (dwie) oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie, w prawidłowo zamkniętych opakowaniach.
Informacja o otwartych ofertach:
Liczba otwartych ofert: 2
Dane z otwartych ofert:
Lp.    Nazwa i adres wykonawcy    Cena całkowita brutto oferty – na dwa lata. (PLN)    Doświadczenie
w wykonywanych usługach (ilość referencji)
1.    Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126,
91-204 Łódź
JOL-MARK SP. Z o.o. z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice
P.P.H.U. Postęp Sp. z o. o z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice    373621,30
16,51    16
2.    GOMI s.c. Zbigniew Górka, Katarzyna Górka, ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa    316820,00
14,00    17

Warunki płatności określone w ofercie – 30 dni od otrzymania faktury
Termin wykonania zamówienia – 31 grudnia 2020 r.

                                    Dyrektor Domu
                                    /-/ Anna Andrzejuk