zamówienia na usługi społeczne

Łuków, dnia 17.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad

określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Łukowie ul. Broniewskiego 34, 21-400 Łuków”

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łukowski

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

NIP 825-199-81-35

w imieniu którego działa

Dom Pomocy Społecznej w Łukowie

Ul. Broniewskiego 34

21-400 Łuków

http://www.dps.lukow.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

2) Ofertę należy przedstawić na załączniku nr 2

3) Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

4) Wszelkie dokumenty, które będą załącznikami do oferty winny być przedstawione

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie potwierdzone winno wynikać z załączonych dokumentów.

5) Ewentualne korekty i poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osoby

podpisujące ofertę.

6) Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte oraz posiadały kolejno

ponumerowane kartki.

7) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej
i zewnętrznej, które będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie. Koperta zewnętrzna powinna posiadać oznaczenie:

„Oferta na świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców DPS w Łukowie, znak

postępowania: A.G.242.2.2018. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 24.12.2018 r. godz. 09:10”

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę przetargową należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, pok. 111.

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.12.2018 r. do godziny 09.00

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną

zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 24.12.2018 r. o godz. 09.10 w Domu Pomocy Społecznej

w Łukowie, Łuków, u. Broniewskiego 34, pok. 118. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również ceny zawarte w złożonych ofertach.

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca powinien podać jedną cenę ofertową na przygotowanie, dostarczenie

i dowożenie posiłków – uwzględniając warunki wynikające z opisu przedmiotu zamówienia,

wszystkie elementy rozpoznane we własnym zakresie oraz wynikające z charakteru usługi.

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto – przez co rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych
z uwzględnionym w cenie oferty należnym podatkiem od towarów i usług VAT – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena brutto za wykonanie zamówienia – 85%

2) Doświadczenie w żywieniu pacjentów szpitali lub mieszkańców DPS o liczbie min. 30 osób przez okres min. 12 miesięcy, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert –15%.

3) Oferta powinna zawierać cenę całkowitą (brutto) za wykonanie zamówienia oraz cenę

w przeliczeniu na 1 osobodzień. Cenę całkowitą oferty należy obliczyć wg następującego

wzoru: Cena całkowita = 365 dni x 31 osób x cena 1 osobodnia

4) Liczba punktów zostanie określona na podstawie następujących wzorów i zależności:

a) cena usługi (WPc) liczona wg wzoru: WPC=[Cn:Cx]x100x0,85, gdzie:

WPC – oznacza wartość punktową ceny oferty,

Cn – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,

Cx-oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę

b) doświadczenie (WPd) w żywieniu pacjentów szpitali lub mieszkańców DPS o liczbie

min. 30 osób przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem

składania ofert punktowane będzie wg następującej zasady:

- za każdą udokumentowaną (referencje lub inne dokumenty) należycie wykonaną lub

wykonywaną usługę Wykonawcy zostanie przyznany 1 punkt. Wykonawca w tym

kryterium może zdobyć maksymalnie 15 punktów.

Sumaryczna liczba punktów (SP) obejmować będzie łączną ilość punktów uzyskanych
w oparciu o oba powyższe kryteria tj.: SP =WPc + WPd, gdzie: SP oznacza sumaryczną liczbę punktów uzyskanych na podstawie obu kryteriów, WPc oznacza wartość punktową ceny oferty obliczoną wg wzoru w pkt 4, lit. a, WPd oznacza wartość punktową oferty uzyskaną w oparciu o doświadczenie w żywieniu, obliczoną wg. zasady zawartej w pkt 4, lit. b,

5). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę

punktów (SP). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w PLN.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Projekt umowy – załącznik nr 3

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                               /-/ Anna Andrzejuk

 

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 31 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem: •usługi przygotowania posiłków – kodem: 55321000-6,

•usługi dostarczenia posiłków – kodem: 55520000-1,

•usługi dowożenia posiłków – kodem: 55521200-0.

2. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia

i świadczenia usługi:

1) Posiłki dla mieszkańców winny być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.: do godziny 7.00, 12.00 i 18.00.

2) Drugie śniadanie dostarczane będzie wraz z pierwszym śniadaniem, a podwieczorek łącznie z obiadem (dieta cukrzycowa) . Przygotowanie posiłków odbywać się będzie
z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej – zgodnie

z zaleceniem lekarza oraz normami kaloryczności dla dzieci i młodzieży. Żywienie mieszkańców opiera się na n/w dietach:

•normalna - 26 osób

•bezmleczna - 1 osoba

•cukrzycowa – 2 osoba

* wątrobowa – 2 osoby

3) Dzienna racja pokarmowa dla diety ogólnej powinna składać się z trzech posiłków:

• śniadanie składające się z: - zupy mlecznej (400 ml) - pieczywa mieszanego (150 g) - masła śmietankowego (20 g) - wędliny (50 g) lub podroby (100 g) - sera (twarogu lub/i sera żółtego) , dżemu, pasty (50 g) , warzywa (80 g) - napoju gorącego (herbata, kakao, kawa) - 250 ml

• obiad składający się z: - zupy (400 ml) - drugiego dania (w dekadzie powinny znajdować się min. dwa dania mączne – pierogi, placki ziemniaczane, naleśniki, pyzy, krokiety, racuszki drożdżowe itp.) ziemniaki(200 g) , kotlety z czystego mięsa (100 g) , mięso z kością (150 g) − kompot (250 ml)

  • Podwieczorek (np. wyrób cukierniczy, owoc, galaretka, jogurt, kisiel, budyń, batonik)

• kolacja składająca się z: - dania ciepłego lub zimnego (przy czym przynajmniej 1 raz w tygodniu będzie podawana na ciepło) - pieczywa (150 g) - masła (20 g) - wędliny (50 g) , podroby, pasty, sałatki (100 g) - napoju gorącego (herbata, kawa, kakao) - 500 ml, warzywa (80 g)

4) Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytut Żywności
i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności z zachowaniem wartości odżywczych i energetycznych. Dobowa kaloryczność posiłków, w przeliczeniu na osobodzień, powinna się zawierać 2500 kcal z dopuszczalnym dziennym odchyleniem (+/-5), węglowodany powinny stanowić ok. 300 g, białko ogółem ok. 70 g, w tym białko zwierzęce ok. 20 – 30 g, tłuszcz ok. 70 g. Białko powinno pokrywać 13 – 16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany. Zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów poprzez urozmaicenia, sezonowość itp.

5) Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia i normami HACAP. 6) Zgodnie z §6 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964) : a) dla każdego z posiłków czas wydania wynosi 2 godziny, b) przez całą dobę mieszkańcy powinni mieć dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przygotować każdego dnia, w oddzielnym pojemniku.

• Ok. 10 saszetek herbaty ekspresowej (lub 1 opakowanie ok. 20 saszetek na dwa dni) – termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące,

• 1 bochenek chleba krojonego (gramatura ok. 600g) – termin przydatności do spożycia min. 2 dni.

• 150 g masła roślinnego – termin przydatności do spożycia min. 7 dni.

• dżem, miód lub powidła porcjowane w pojemnikach jednorazowego użytku po 25 g (5 szt.) – termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące,

• cukier (100 g) – termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące,

• sezonowo tj. wiosna/lato warzywa: pomidor, ogórek, papryka (ok. 500 g) ,

- mleko (2 litry)

- sok/syrop owocowy do rozrabiania (0,5 litra) .

Koszt wyżej wymienionych artykułów spożywczych wliczony będzie w cenę jednostkową usługi. Wymienione ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb mieszkańców.

7) Należy uwzględnić przygotowanie tradycyjnie przyjętych potraw świątecznych (Wigilia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także posiłków na imprezy okolicznościowe) .

8) Wykonawca powinien uwzględniać w jadłospisie potrawy sezonowe (owoce, warzywa) .

9) Koszt sporządzenia powyższych posiłków wkalkulowany będzie w cenę jednostkową usługi. Dodatkowo Wykonawca w dniach takich jak: „tłusty czwartek”, „walentynki”, „mikołajki” zapewni mieszkańcom do posiłku (obiad) słodki poczęstunek (czekoladka, pączek, ciastko, batonik) .

10) Dostarczenie posiłków winno odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem: •termosy jednoskładnikowe przeznaczone do transportu gorących posiłków (zupa, napoje) •termosy wieloskładnikowe wypełnione pojemnikami GN, które występując

w różnej konfiguracji, zapewniają dostarczenie poszczególnych części posiłków. Wykonawca zapewnia niezbędną ilość odpowiednich termosów celem sprawnego wydawania posiłków

w grupach.

11) Temperatury dostarczonych posiłków powinny wynosić: • zupy – min. 75ºC • gorące napoje 80 ºC , drugie danie – min. 63ºC • dania zimne typu sałatki – max. 4ºC

12) Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowego użytku.

13) Zamawiający będzie rozdzielał posiłki przy pomocy własnych pracowników.

14) Próbki posiłków pobiera i przechowuje Wykonawca.

15) Wykonawca będzie usuwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostałości jedzenia. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na własny koszt.

6) Wykonawca zapewni: •dobrą organizację pracy, •sprawne wydawanie posiłków •wyposażenie pracowników dystrybucji w odzież ochronną zgodną z wymogami sanitarnohigienicznymi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak też przepisów BHP i p. poż. Za ewentualne uchybienia w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

17) Wykonawca będzie dostarczał posiłki w miejsce wskazane przez zamawiającego.
W przypadku wyjazdu grupy mieszkańców, po zgłoszeniu z 2-dniowym wyprzedzeniem, należy dostarczyć określoną ilość posiłków na umówiona godzinę.

18) Wykonawca dostarczy posiłki na własny koszt.

19) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia z 5 dniowym wyprzedzeniem osobie upoważnionej planowanego na następną dekadę (10 dni) jadłospisu, w którym zawarte będą, z podziałem na diety, następujące dane: nazwa posiłku, kaloryczność, gramatura gotowego posiłku z podziałem części składowych wyrażona w gramach lub sztukach oraz zawartość alergenów w poszczególnych produktach.

20) Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie oraz w formie pisemnej.

21) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania płynności wydawania posiłków w przypadku jakichkolwiek awarii oraz klęsk żywiołowych. W tym celu Wykonawca ma obowiązek dokonania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia dostarczania posiłków bez względu na sytuację.

22) Wykonawca ma obowiązek dostarczania posiłków specjalistyczny transportem samochodowym spełniającym wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

23) Zamawianie posiłków odbywać się będzie w dniu poprzedzającym ich dostarczenie do godz. 13.00, w formie pisemnych zamówień posiłków składanych przez kierownika działu lub pielęgniarkę dyżurną. Zamówienia na posiłki dostarczane na niedzielę i poniedziałek będą składane w piątek. Złożenie korekty do zamówienia posiłku odbywać się będzie faksem lub telefonicznie.

24) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowanych i dostarczonych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie i wydawaniu posiłków mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych osób.

25) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawnionymi do kontroli w zakresie żywienia osób.

26) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków w zależności od ilości mieszkańców przebywających w DPS w określonym dniu.

27) Oferta musi obejmować całość zamówienia

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

 

na świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Broniewskiego 34, 21-400 Łuków

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................

Telefon ..................................................... Fax .......................................................

1. Cena 1 osobodnia w złotych (brutto)............................... (słownie:..............................................................................................................).

2. Cena całkowita oferty w zakresie żywienia w okresie 12 m-cy w złotych

(brutto) 1) .........................................

(słownie: .............................................................................................................).

______________________________________________

1) Cenę całkowitą oferty należy obliczy ć wg następującego wzoru:

Cena całkowita = 365 dni x 31 osób x cena 1 osobodnia

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne : „Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców DPS w Łukowie” oferuję*/oferujemy* „Usługę Cateringową” zgodnie
z wypełnionymi załącznikami. Ponadto:

1) Oświadczam*/ oświadczamy*, że zapoznałem*/ zapoznaliśmy się* z opisem przedmiotu zamówienia na „Usługę Cateringową” i nie wnoszę*/wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń oraz oświadczam*/oświadczamy*, że uzyskałem*/uzyskaliśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty.

2) Oświadczam*/oświadczamy*, że dysponuję*/dysponujemy* odpowiednią kadrą posiadającą wymagane uprawnienia, a także sprzętem i środkami transportu niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

3) Oświadczam*/oświadczamy*, że wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia na „Usługę Cateringową” został zaakceptowany i zobowiązuję się*/zobowiązujemy się* w przypadku wyboru mojej*/naszej* oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Oferuję*/oferujemy* 30 dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury – płatny w formie przelewu.

5) Oświadczam*/oświadczamy*, że materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Polską Normą.

6) Zobowiązuję się*/zobowiązujemy się* do zapewnienia dostawy i transportu własnego, którego koszt wliczony jest w koszt usługi.

...............................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ......................

( miejscowość)

______________________

* niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik Nr 3

UMOWA – projekt

 

 

Umowa zawarta w dniu..................... pomiędzy:

Powiatem Łukowskim z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17, NIP 825-199-81-35, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa

Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Broniewskiego 34

reprezentowany przez:

…............................................................................. – Dyrektora Domu

a

........................................................................................................................................

Z siedzibą.........................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

nr....................... wydanego przez.................................................................................................

NIP: ..................................... REGON:...................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego w dniu

.....................................postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne, przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

z późniejszymi zmianami)

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług cateringowych w zakresie przygotowywania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

3. Szczegółowy zakres świadczenia usług cateringowych zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym wraz z ofertą Wykonawcy, integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, do wykonywania zadań ciągi komunikacyjne

umożliwiające transport posiłków.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie

wykonywania usługi objętej niniejszą umową i zobowiązany jest do ich usunięcia

w trybie pilnym na własny koszt.

3. Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za zdarzenia mogące wyniknąć wobec pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego podczas wykonywania obowiązków wynikających

z niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie porządku, regulaminu korzystania z miejsc czasowego postoju pojazdów samochodowych oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora placówki.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę objętą niniejszą umową siłami własnymi, bez prawa powierzania jej innym podmiotom gospodarczym.

§ 3

Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za usługi cateringowe, na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej za faktyczną ilość wydanych posiłków – tj. ilość osobodni za okres rozliczeniowy pomnożonych przez stawkę osobodnia. Cena 1 osobodnia wynosi netto......................zł, brutto...........................zł

2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy – na konto bankowe Wykonawcy

3. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

4. Strony ustalają, że ceny określone w ofercie przetargowej będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy i nie podlegają zmianom.

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Łukowski

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

NIP 825-199-81-35

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej

Ul. Broniewskiego 34

21-400 Łuków

§ 4

Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 5

W przypadku nienależytego wykonywania umowy:

1) Zamawiający zwróci Wykonawcy na piśmie uwagi o nienależytym wykonywaniu umowy i zażąda poprawienia istniejącego stanu rzeczy wskazując na czym nieprawidłowości polegały i czego żąda.,

2) jeżeli uzasadnione uwagi i żądania o których mowa w pkt.1 powtórzą się trzykrotnie w okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy,

3) W przypadku rozwiązania umowy w sytuacji o której mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości niedostarczonych posiłków za okres od dnia rozwiązania umowy do końca okresu do którego umowa miała trwać dla 31 osób.

4) W przypadku zatrucia pokarmowego mieszkańców z winy Wykonawcy – na skutek

dostarczonych posiłków, które zatrucie spowodowały oraz w przypadku przerwania realizacji umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.

5) W przypadku rozwiązania umowy w sytuacji o której mowa w pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości niedostarczonych posiłków za okres od dnia rozwiązania umowy do końca okresu do którego umowa miała trwać dla 31 osób.

Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy szkody przekraczającej wartość kary umownej jeżeli ją poniesie.

§ 6

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

2) nastąpi śmierć wykonawcy prowadzącego firmę jednoosobowo,

3) zostanie dokonane zajęcie majątku (wynagrodzenia za świadczone usługi) Wykonawcy.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprawy sporne, wynikające z realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku porozumienia, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

...........................................                                        ..................................................

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Zawiadomienie

Łuków, dnia 14 grudnia 2018 r.
A.G.242/1/2018


Z A W I A D O M I E N I E
O unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie”.

Postępowanie zostało wszczęte w dniu 05.12.2018 r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zaawiającego.. Postępowanie prowadzone było w trybie art.1380 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).

Na podstawie art. 92     ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dom Pomocy Społecznej w Łukowie zawiadamia co następuje:

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 12 grudnia 2018 r. do godz. 13.30 złożono dwie oferty:         

Nr oferty    Nazwa wykonawcy    Adres wykonawcy
1    Vendi Servis Sp. z o.o

JOL-MARK SP. Z o.o

P.P.H.U. Postęp Sp. z o.     ., ul. Traktorowa 126,
91-204 Łódź.
 z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice
o z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice
2    GOMI s.c. Zbigniew Górka, Katarzyna Górka,     ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa
    
Zgodnie z treścią art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający, stosownie do art. 86 ust. 3 cytowanej ustawy bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości oferty najkorzystniejszej.
                                            

                                    Dyrektor Domu
                                    /-/ Anna Andrzejuk

 

A.G. 242/1/2018
                                                                                                                                                                                                             INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) Dom Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 r. o godz. 14:05 dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne
pn. „Świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy
i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Łukowie”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 100000.00 PLN brutto na jeden rok.
Łącznie wpłynęły (dwie) oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie, w prawidłowo zamkniętych opakowaniach.
Informacja o otwartych ofertach:
Liczba otwartych ofert: 2
Dane z otwartych ofert:
Lp.    Nazwa i adres wykonawcy    Cena całkowita brutto oferty – na dwa lata. (PLN)    Doświadczenie
w wykonywanych usługach (ilość referencji)
1.    Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126,
91-204 Łódź
JOL-MARK SP. Z o.o. z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice
P.P.H.U. Postęp Sp. z o. o z siedziba w Gliwicach, ul. Portowa 16 G, 44-100 Gliwice    373621,30
16,51    16
2.    GOMI s.c. Zbigniew Górka, Katarzyna Górka, ul. Modrzewiowa 4, 24-320 Poniatowa    316820,00
14,00    17

Warunki płatności określone w ofercie – 30 dni od otrzymania faktury
Termin wykonania zamówienia – 31 grudnia 2020 r.

                                    Dyrektor Domu
                                    /-/ Anna Andrzejuk
  

 

OGŁOSZENIE

Łuków, dnia 05.12.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzone jest według zasad

określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w
Łukowie ul. Broniewskiego 34, 21-400 Łuków”

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łukowski

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

NIP 825-199-81-35

w imieniu którego działa

Dom Pomocy Społecznej w Łukowie

Ul. Broniewskiego 34

21-400 Łuków

http://www.dps.lukow.pl/

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej.

2) Ofertę należy przedstawić na załączniku nr 2

3) Treść oferty musi odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

4) Wszelkie dokumenty, które będą załącznikami do oferty winny być przedstawione

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie potwierdzone winno wynikać z załączonych dokumentów.

5) Ewentualne korekty i poprawki w treści oferty muszą być parafowane przez osoby

podpisujące ofertę.

6) Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte oraz posiadały kolejno

ponumerowane kartki.

7) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach: wewnętrznej
i zewnętrznej, które będą zaadresowane na Zamawiającego, na adres podany na wstępie. Koperta zewnętrzna powinna posiadać oznaczenie:

„Oferta na świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców DPS w Łukowie, znak

postępowania: A.G.242.1.2018. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert: 12.12.2018 r. godz. 14:00”

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę przetargową należy złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, pok. 111.

2. Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2018 r. do godziny 13.30.

3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną

zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

4. Oferty zostaną otwarte w dniu 12.12.2016 r. o godz. 14.00 w Domu Pomocy Społecznej

w Łukowie, Łuków, u. Broniewskiego 34, pok. 118. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, których oferty zostaną otwarte, jak również ceny zawarte w złożonych ofertach.

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców

wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca powinien podać jedną cenę ofertową na przygotowanie, dostarczenie

i dowożenie posiłków – uwzględniając warunki wynikające z opisu przedmiotu zamówienia,

wszystkie elementy rozpoznane we własnym zakresie oraz wynikające z charakteru usługi.

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty ceny brutto – przez co rozumie się wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych
z uwzględnionym w cenie oferty należnym podatkiem od towarów i usług VAT – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

3. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT.

Zamawiający będzie oceniał, każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena brutto za wykonanie zamówienia – 85%

2) Doświadczenie w żywieniu pacjentów szpitali lub mieszkańców DPS o liczbie min. 30 osób przez okres min. 12 miesięcy, w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert –15%.

3) Oferta powinna zawierać cenę całkowitą (brutto) za wykonanie zamówienia oraz cenę

w przeliczeniu na 1 osobodzień. Cenę całkowitą oferty należy obliczyć wg następującego

wzoru: Cena całkowita = 730 dni x 31 osób x cena 1 osobodnia

4) Liczba punktów zostanie określona na podstawie następujących wzorów i zależności:

a) cena usługi (WPc) liczona wg wzoru: WPC=[Cn:Cx]x100x0,85, gdzie:

WPC – oznacza wartość punktową ceny oferty,

Cn – oznacza najniższą cenę spośród złożonych ofert,

Cx-oznacza cenę zaproponowaną przez Wykonawcę

b) doświadczenie (WPd) w żywieniu pacjentów szpitali lub mieszkańców DPS o liczbie

min. 30 osób przez okres min. 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem

składania ofert punktowane będzie wg następującej zasady:

- za każdą udokumentowaną (referencje lub inne dokumenty) należycie wykonaną lub

wykonywaną usługę Wykonawcy zostanie przyznany 1 punkt. Wykonawca w tym

kryterium może zdobyć maksymalnie 15 punktów.

Sumaryczna liczba punktów (SP) obejmować będzie łączną ilość punktów uzyskanych
w oparciu o oba powyższe kryteria tj.: SP =WPc + WPd, gdzie: SP oznacza sumaryczną liczbę punktów uzyskanych na podstawie obu kryteriów, WPc oznacza wartość punktową ceny oferty obliczoną wg wzoru w pkt 4, lit. a, WPd oznacza wartość punktową oferty uzyskaną w oparciu o doświadczenie w żywieniu, obliczoną wg. zasady zawartej w pkt 4, lit. b,

5). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę

punktów (SP). Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą
w PLN.

VIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

1. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

2. Formularz ofertowy – załącznik nr 2

3. Projekt umowy – załącznik nr 3

                                                                                                          Dyrektor

                                                                                               /-/ Anna Andrzejuk

 

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla 31 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień pod pojęciem: •usługi przygotowania posiłków – kodem: 55321000-6,

•usługi dostarczenia posiłków – kodem: 55520000-1,

•usługi dowożenia posiłków – kodem: 55521200-0.

2. Zamawiający określa następujące, szczegółowe wymagania w zakresie żywienia

i świadczenia usługi:

1) Posiłki dla mieszkańców winny być dostarczone o ściśle ustalonych porach dnia tj.: do godziny 7.00, 12.00 i 18.00.

2) Drugie śniadanie dostarczane będzie wraz z pierwszym śniadaniem, a podwieczorek łącznie z obiadem (dieta cukrzycowa) . Przygotowanie posiłków odbywać się będzie
z uwzględnieniem diet stosowanych w tutejszym Domu Pomocy Społecznej – zgodnie

z zaleceniem lekarza oraz normami kaloryczności dla dzieci i młodzieży. Żywienie mieszkańców opiera się na n/w dietach:

•normalna - 26 osób

•bezmleczna - 1 osoba

•cukrzycowa – 2 osoba

* wątrobowa – 2 osoby

3) Dzienna racja pokarmowa dla diety ogólnej powinna składać się z trzech posiłków:

śniadanie składające się z: - zupy mlecznej (400 ml) - pieczywa mieszanego (150 g) - masła śmietankowego (20 g) - wędliny (50 g) lub podroby (100 g) - sera (twarogu lub/i sera żółtego) , dżemu, pasty (50 g) , warzywa (80 g) - napoju gorącego (herbata, kakao, kawa) - 250 ml

obiad składający się z: - zupy (400 ml) - drugiego dania (w dekadzie powinny znajdować się min. dwa dania mączne – pierogi, placki ziemniaczane, naleśniki, pyzy, krokiety, racuszki drożdżowe itp.) ziemniaki(200 g) , kotlety z czystego mięsa (100 g) , mięso z kością (150 g) − kompot (250 ml)

  • Podwieczorek (np. wyrób cukierniczy, owoc, galaretka, jogurt, kisiel, budyń, batonik)

• kolacja składająca się z: - dania ciepłego lub zimnego (przy czym przynajmniej 1 raz w tygodniu będzie podawana na ciepło) - pieczywa (150 g) - masła (20 g) - wędliny (50 g) , podroby, pasty, sałatki (100 g) - napoju gorącego (herbata, kawa, kakao) - 500 ml, warzywa (80 g)

4) Posiłki muszą odpowiadać wymogom sztuki kulinarnej z zachowaniem norm żywieniowych zalecanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytut Żywności
i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności z zachowaniem wartości odżywczych i energetycznych. Dobowa kaloryczność posiłków, w przeliczeniu na osobodzień, powinna się zawierać 2500 kcal z dopuszczalnym dziennym odchyleniem (+/-5), węglowodany powinny stanowić ok. 300 g, białko ogółem ok. 70 g, w tym białko zwierzęce ok. 20 – 30 g, tłuszcz ok. 70 g. Białko powinno pokrywać 13 – 16% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, tłuszcze nie więcej niż 30% całodobowego zapotrzebowania kalorycznego, natomiast reszta kalorii powinna zostać pokryta przez węglowodany. Zobowiązuje się wykonawcę do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, wartości odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowywania ich zgodnie z prawnymi regulacjami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów poprzez urozmaicenia, sezonowość itp.

5) Wszystkie posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia i normami HACAP. 6) Zgodnie z §6 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. poz. 964) : a) dla każdego z posiłków czas wydania wynosi 2 godziny, b) przez całą dobę mieszkańcy powinni mieć dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest przygotować każdego dnia, w oddzielnym pojemniku.

• Ok. 10 saszetek herbaty ekspresowej (lub 1 opakowanie ok. 20 saszetek na dwa dni) – termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące,

• 1 bochenek chleba krojonego (gramatura ok. 600g) – termin przydatności do spożycia min. 2 dni.

• 150 g masła roślinnego – termin przydatności do spożycia min. 7 dni.

• dżem, miód lub powidła porcjowane w pojemnikach jednorazowego użytku po 25 g (5 szt.) – termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące,

• cukier (100 g) – termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące,

• sezonowo tj. wiosna/lato warzywa: pomidor, ogórek, papryka (ok. 500 g) ,

- mleko (2 litry)

- sok/syrop owocowy do rozrabiania (0,5 litra) .

Koszt wyżej wymienionych artykułów spożywczych wliczony będzie w cenę jednostkową usługi. Wymienione ilości mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb mieszkańców.

7) Należy uwzględnić przygotowanie tradycyjnie przyjętych potraw świątecznych (Wigilia, Boże Narodzenie, Wielkanoc, a także posiłków na imprezy okolicznościowe) .

8) Wykonawca powinien uwzględniać w jadłospisie potrawy sezonowe (owoce, warzywa) .

9) Koszt sporządzenia powyższych posiłków wkalkulowany będzie w cenę jednostkową usługi. Dodatkowo Wykonawca w dniach takich jak: „tłusty czwartek”, „walentynki”, „mikołajki” zapewni mieszkańcom do posiłku (obiad) słodki poczęstunek (czekoladka, pączek, ciastko, batonik) .

10) Dostarczenie posiłków winno odbywać się w odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemnikach termoizolacyjnych, zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem: •termosy jednoskładnikowe przeznaczone do transportu gorących posiłków (zupa, napoje) •termosy wieloskładnikowe wypełnione pojemnikami GN, które występując

w różnej konfiguracji, zapewniają dostarczenie poszczególnych części posiłków. Wykonawca zapewnia niezbędną ilość odpowiednich termosów celem sprawnego wydawania posiłków

w grupach.

11) Temperatury dostarczonych posiłków powinny wynosić: • zupy – min. 75ºC • gorące napoje 80 ºC , drugie danie – min. 63ºC • dania zimne typu sałatki – max. 4ºC

12) Zamawiający dopuszcza możliwości dostarczania posiłków w naczyniach jednorazowego użytku.

13) Zamawiający będzie rozdzielał posiłki przy pomocy własnych pracowników.

14) Próbki posiłków pobiera i przechowuje Wykonawca.

15) Wykonawca będzie usuwał, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostałości jedzenia. Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na własny koszt.

6) Wykonawca zapewni: •dobrą organizację pracy, •sprawne wydawanie posiłków •wyposażenie pracowników dystrybucji w odzież ochronną zgodną z wymogami sanitarnohigienicznymi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak też przepisów BHP i p. poż. Za ewentualne uchybienia w tym zakresie pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

17) Wykonawca będzie dostarczał posiłki w miejsce wskazane przez zamawiającego.
W przypadku wyjazdu grupy mieszkańców, po zgłoszeniu z 2-dniowym wyprzedzeniem, należy dostarczyć określoną ilość posiłków na umówiona godzinę.

18) Wykonawca dostarczy posiłki na własny koszt.

19) Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia z 5 dniowym wyprzedzeniem osobie upoważnionej planowanego na następną dekadę (10 dni) jadłospisu, w którym zawarte będą, z podziałem na diety, następujące dane: nazwa posiłku, kaloryczność, gramatura gotowego posiłku z podziałem części składowych wyrażona w gramach lub sztukach oraz zawartość alergenów w poszczególnych produktach.

20) Reklamacje dotyczące składu jakościowego i ilościowego będą zgłaszane wykonawcy telefonicznie oraz w formie pisemnej.

21) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania płynności wydawania posiłków w przypadku jakichkolwiek awarii oraz klęsk żywiołowych. W tym celu Wykonawca ma obowiązek dokonania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia dostarczania posiłków bez względu na sytuację.

22) Wykonawca ma obowiązek dostarczania posiłków specjalistyczny transportem samochodowym spełniającym wymogi Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

23) Zamawianie posiłków odbywać się będzie w dniu poprzedzającym ich dostarczenie do godz. 13.00, w formie pisemnych zamówień posiłków składanych przez kierownika działu lub pielęgniarkę dyżurną. Zamówienia na posiłki dostarczane na niedzielę i poniedziałek będą składane w piątek. Złożenie korekty do zamówienia posiłku odbywać się będzie faksem lub telefonicznie.

24) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i finansową za jakość przygotowanych i dostarczonych posiłków oraz za skutki wynikające z zaniedbań przy przygotowywaniu, transporcie i wydawaniu posiłków mogące mieć wpływ na zdrowie żywionych osób.

25) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed jednostkami uprawnionymi do kontroli w zakresie żywienia osób.

26) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości posiłków w zależności od ilości mieszkańców przebywających w DPS w określonym dniu.

27) Oferta musi obejmować całość zamówienia

 

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

 

na świadczenie usług cateringowych w zakresie przygotowania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, ul. Broniewskiego 34, 21-400 Łuków

Nazwa Wykonawcy: .................................................................................................................................

Adres Wykonawcy: .................................................................................................................................

Telefon ..................................................... Fax .......................................................

1. Cena 1 osobodnia w złotych (brutto)............................... (słownie:..............................................................................................................).

2. Cena całkowita oferty w zakresie żywienia w okresie 24 m-cy w złotych

(brutto) 1) .........................................

(słownie: .............................................................................................................).

______________________________________________

1) Cenę całkowitą oferty należy obliczy ć wg następującego wzoru:

Cena całkowita = 730 dni x 31 osób x cena 1 osobodnia

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne : „Świadczenie usług cateringowych dla mieszkańców DPS w Łukowie” oferuję*/oferujemy* „Usługę Cateringową” zgodnie
z wypełnionymi załącznikami. Ponadto:

1) Oświadczam*/ oświadczamy*, że zapoznałem*/ zapoznaliśmy się* z opisem przedmiotu zamówienia na „Usługę Cateringową” i nie wnoszę*/wnosimy* do niej żadnych zastrzeżeń oraz oświadczam*/oświadczamy*, że uzyskałem*/uzyskaliśmy* konieczne informacje do przygotowania oferty.

2) Oświadczam*/oświadczamy*, że dysponuję*/dysponujemy* odpowiednią kadrą posiadającą wymagane uprawnienia, a także sprzętem i środkami transportu niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem.

3) Oświadczam*/oświadczamy*, że wzór umowy stanowiący załącznik do ogłoszenia na „Usługę Cateringową” został zaakceptowany i zobowiązuję się*/zobowiązujemy się* w przypadku wyboru mojej*/naszej* oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4) Oferuję*/oferujemy* 30 dniowy termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury – płatny w formie przelewu.

5) Oświadczam*/oświadczamy*, że materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia odpowiadają wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Polską Normą.

6) Zobowiązuję się*/zobowiązujemy się* do zapewnienia dostawy i transportu własnego, którego koszt wliczony jest w koszt usługi.

...............................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy)

...................................... dnia ......................

( miejscowość)

______________________

* niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik Nr 3

UMOWA – projekt

Umowa zawarta w dniu..................... pomiędzy:

Powiatem Łukowskim z siedzibą w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17, NIP 825-199-81-35, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działa

Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, 21-400 Łuków, ul. Broniewskiego 34

reprezentowany przez:

…............................................................................. – Dyrektora Domu

a

........................................................................................................................................

Z siedzibą.........................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

nr....................... wydanego przez.................................................................................................

NIP: ..................................... REGON:...................................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1.Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygniętego w dniu

.....................................postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne, przeprowadzonego przez Zamawiającego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług cateringowych w zakresie przygotowywania, dostawy i dystrybucji codziennych posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.

3. Szczegółowy zakres świadczenia usług cateringowych zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym wraz z ofertą Wykonawcy, integralną część niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający udostępni Wykonawcy, do wykonywania zadań ciągi komunikacyjne

umożliwiające transport posiłków.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia wynikłe z jego winy w trakcie

wykonywania usługi objętej niniejszą umową i zobowiązany jest do ich usunięcia w trybie pilnym na własny koszt.

3. Zamawiający zastrzega sobie wyłączenie wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za zdarzenia mogące wyniknąć wobec pracowników Wykonawcy na terenie Zamawiającego podczas wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie porządku, regulaminu korzystania z miejsc czasowego postoju pojazdów samochodowych oraz zarządzeń wewnętrznych Dyrektora placówki.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać usługę objętą niniejszą umową siłami własnymi, bez prawa powierzania jej innym podmiotom gospodarczym.

§ 3

Warunki płatności

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za usługi cateringowe, na podstawie faktury Wykonawcy wystawionej za faktyczną ilość wydanych posiłków – tj. ilość osobodni za okres rozliczeniowy pomnożonych przez stawkę osobodnia. Cena 1 osobodnia wynosi netto......................zł, brutto...........................zł

2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy – na konto bankowe Wykonawcy

3. Faktura będzie wystawiana przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego.

4. Strony ustalają, że ceny określone w ofercie przetargowej będą obowiązywały przez cały czas trwania umowy i nie podlegają zmianom.

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Dane do faktury:

Nabywca: Powiat Łukowski

ul. Piłsudskiego 17

21-400 Łuków

NIP 825-199-81-35

Odbiorca: Dom Pomocy Społecznej

Ul. Broniewskiego 34

21-400 Łuków

§ 4

Czas obowiązywania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

§ 5

W przypadku nienależytego wykonywania umowy:

1) Zamawiający zwróci Wykonawcy na piśmie uwagi o nienależytym wykonywaniu umowy i zażąda poprawienia istniejącego stanu rzeczy wskazując na czym nieprawidłowości polegały i czego żąda.,

2) jeżeli uzasadnione uwagi i żądania o których mowa w pkt.1 powtórzą się trzykrotnie w okresie trwania umowy Zamawiający ma prawo do jednostronnego rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy,

3) W przypadku rozwiązania umowy w sytuacji o której mowa w pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości niedostarczonych posiłków za okres od dnia rozwiązania umowy do końca okresu do którego umowa miała trwać dla 31 osób.

4) W przypadku zatrucia pokarmowego mieszkańców z winy Wykonawcy – na skutek

dostarczonych posiłków, które zatrucie spowodowały oraz w przypadku przerwania realizacji umowy, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.

5) W przypadku rozwiązania umowy w sytuacji o której mowa w pkt 4 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości niedostarczonych posiłków za okres od dnia rozwiązania umowy do końca okresu do którego umowa miała trwać dla 31 osób.

Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy szkody przekraczającej wartość kary umownej jeżeli ją poniesie.

§ 6

1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym jeżeli:

1) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy,

2) nastąpi śmierć wykonawcy prowadzącego firmę jednoosobowo,

3) zostanie dokonane zajęcie majątku (wynagrodzenia za świadczone usługi) Wykonawcy.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprawy sporne, wynikające z realizacji niniejszej umowy, w przypadku braku porozumienia, będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

...........................................                                        ..................................................

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

__________________________________

26.07. Pożegnanie siostry Reginy i s. Rozanny. Po wielu latach przeżytych wspólnie,  trudno było powstrzymać się od wzruszeń.

DSC 0380DSC 0401

__________________________________

24.07. Dzień Imienin siosrty Dyrektor.Wszyscy spotykamy się na Mszy św. w intencji solenizantki. Potem krótki program artystyczny w wykonaniu naszych mieszkańców, życzenia
i spotkanie przy kawie.

DSC 0250DSC 0275DSC 0284DSC 0328

 

__________________________________

15.    Festyn Integracyjny Вケdソmy Razem媒
W tym roku impreza odbyła się na obiektach sportowych OSiRu.
W programie:
piknik integracyjny
zabawy taneczne z wodzirejem
malowanie twarzy
gry i zabawy sportowe
                 Punktem centralnym była Msza Sw. w Parafii Przemenienia Pańskiego w Łukowie w intencji osób niepełnosprawnych.

DSC 0217DSC 0226

LIPIEC 2018

02.07. Diecezjalny Dzień   Chorego w  Sanktuarium Maryjnym w Kodniu. Uroczystości przewodniczył Biskup Siedlecki  Kazimierz Gurda. Chociaż  pogoda nie dopisała w tym dniu to i tak tłumy gromadziły się na modlitwie.

IMG 20180702 133006IMG 20180702 133112 1

__________________________________

29.06. Zakończenie programu profilaktycznego PARPA. Imieniny Piotra i Pawła zorganizowane zostały na świeżym powietrzu w ogrodzie terapeutycznym. Był pyszny tort i zimne lody.

DSC 0190DSC 0192

__________________________________

28.06. Wyjazd na festiwal  piosenki w Kodniu. Dziewięć osób wraz z opiekunami brało udział w Nadbużańskim Integracyjnym Festiwalu Muzycznym w Kodniu. Celem jest integracja osób niepełnosprawnych, nauka zdrowej rywalizacji, wzmocnienie wiary we własne siły, przegląd twórczości artystycznej. W wykonaniu osób niepełnosprawnych można było usłyszeć piosenki Marka Grechuty, zespołu Boys i Jozin z bazin w wykonaniu  pensjonariuszy z Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Piosenka wywołała wielki aplauz a wykonawcy  otrzymali  puchar z dyplomem.

DSC 0084DSC 0143DSC 0154DSC 0170

__________________________________

22.06. Zakończenie roku szkolnego.W tym dniu z czterech naszych uczniów dwóch na stałe pożegnało mury swojej szkoły, a dwóch powróci tutaj po wakacjach.

DSC 0944DSC 0949

__________________________________

19.06.Wycieczka do Mościsk i Parku Iluzji. Tutaj  wrażenie robi na nas : dom do góry nogami, krzywe lustra, labirynty i sala śmiechu. Zwiedzamy kopalnię złota, korzystamy z  przejazdu na łodzi ratunkowej i  pobytu wśród plemienia indiańskiego.
Wyjazd  pozwolił nam doświadczyć  wielu nowych wrażeń i radości  przeżytych w ciekawym, atrakcyjnym miejscu. Do tych chwil będziemy często wracać.

IMG 4600IMG 20180619 102921IMG 20180619 104903IMG 20180619 105253IMG 20180619 130056